Viero Benelux

Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- leverings- en betalingsvoorwaarden

I. VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en goed te keuren en deze als enige geldige te zullen beschouwen, zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Andere voorwaarden kunnen PROMACOM b.v.b.a. enkel binden indien ze voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen en bevestigd door PROMACOM b.v.b.a.
 2. Een bestelling kan pas als definitief beschouwd worden, als ze binnen de acht dagen na haar ontvangst door PROMACOM b.v.b.a. niet geweigerd werd.
 3. Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen en alle afwijkingen die worden aangegaan door handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden of bedienden van PROMACOM b.v.b.a., zullen slechts aanvaard worden indien zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging.
 4. Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend aan de tariefprijs uit de prijslijst, die geldig is op het moment van de levering. Nieuwe prijslijsten vervangen automatisch alle vorige. Alle prijzen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gegeven exclusief BTW.
 5. Bestellingen verwijzend naar een offerte zijn geldig voor zover zij geplaatst zijn binnen de geldigheidstermijn van de offerte. Tenzij anders overeengekomen zijn offerten geldig gedurende een periode van 3 maanden te rekenen vanaf de offertedatum.
 6. In geval van annulering van de bestelling door de mede-contractant, zal deze automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 20% van het bedrag van de bestelling.
 7. PROMACOM b.v.b.a. is niet verantwoordelijk voor de eventuele afwijkingen in het verbruik van de producten. Deze gegevens in alle door PROMACOM b.v.b.a. verstrekte documenten (inclusief offertes) zijn louter informatief. De koper is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bestelde hoeveelheden.
 8. Geleverde producten worden niet teruggenomen, noch kan PROMACOM b.v.b.a. garanderen dat bijbestellingen aan dezelfde voorwaarden kunnen gebeuren.
 9. Het afnemen van de bestelde goederen kan niet in deelzendingen plaatsvinden tenzij PROMACOM b.v.b.a. anders beslist.
 10. Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten. Zij kunnen voor elke bestelling door PROMACOM b.v.b.a. gewijzigd worden.
 11. De leveringstermijnen die worden opgegeven hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding, mag de niet-naleving van de gestelde termijnen niet ingeroepen worden door de koper om schadeloosstelling of verbreking van de koop te eisen.
 12. Het afhalen van goederen is niet mogelijk, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst bevestigd door PROMACOM b.v.b.a.
 13. De goederen worden vervracht op het risico en het gevaar van de koper, zelfs indien het transport franco geschiedt.
 14. Alle klachten met betrekking tot de goederen die het voorwerp uitmaken van facturen moeten binnen de acht dagen te rekenen vanaf de datum van levering per aangetekende brief betekend worden. Bij gebreke hiervan zal geen voorbehoud betreffende te factureren goederen worden aanvaard.
 15. Alle klachten met betrekking tot facturen moeten binnen de acht dagen, te rekenen vanaf de datum van verzending, per aangetekende brief betekend worden. Bij gebreke hiervan zal geen voorbehoud betreffende facturen worden aanvaard.
 16. Geen enkele klacht betreffende de producten zal aanvaard worden indien geleverde producten een behandeling ondergingen en geen referentiemateriaal meer aanwezig is.
 17. PROMACOM b.v.b.a. is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die zou ontstaan naar aanleiding van gebruik of gebreken van goederen. De koper verzaakt uitdrukkelijk dienaangaande een vordering in te stellen tegen PROMACOM b.v.b.a..
 18. Franco levering van goederen is pas mogelijk vanaf een factuurbedrag van 500,00 EUR en wanneer dit uitdrukkelijk op de offerte vermeld wordt. Zoniet zullen transportkosten aangerekend worden.
 19. De facturen zijn betaalbaar volgens artikel 1 van onze betalingsvoorwaarden. Afwijkingen hierop moeten schriftelijk overeengekomen worden en zijn uitsluitend mogelijk mits aanvaarding en onder de voorwaarden opgelegd door de kredietverzekeringsmaatschappij van PROMACOM b.v.b.a..

 II. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle informatie betreffende gebruik van producten, technische documentatie, voorstellen, adviezen of andere gegevens die door PROMACOM b.v.b.a. aan de koper voorafgaandelijk aan of na het plaatsen van een bestelling wordt gegeven, is zonder enige waarborg. De koper moet bij elk product op eigen verantwoordelijkheid nagaan of het geschikt is voor het gestelde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden gebruikt wordt.
 2. Elke wijziging in de toestand van de koper zoals overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, protest van een geaccepteerd effect, onzekere solvabiliteit, concordaat, faillissement, of eenvoudig niet betalen van facturen op de vervaldag laten toe bijkomende garanties te eisen, zij het de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 3. Afdruk van folders, catalogen en prijslijsten, ook gedeeltelijk is enkel met schriftelijke toestemming veroorloofd.
 4. Offertes en facturen worden steeds als vertrouwelijke en confidentiële documenten opgesteld. Het doorgeven van deze documenten of hun inhoud aan derden op welke wijze dan ook is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk akkoord van PROMACOM b.v.b.a..
 5. Alle facturen zijn, behoudens andere schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar ter zetel van de firma.
 6. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper
 7. Het trekken en /of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 8. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis  van het door de Nationale Bank van België op het moment van uitgifte van de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekening courant op overheidspapier, vermeerderd met 2%.
 9. Alleen door het feit van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, buiten de intrest, ook een schadevergoeding van 15% verschuldigd met een minimum van 50,00 EUR
 10. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 11. Klachten of bezwaren op facturen moeten, willen zij geldig zijn, binnen de acht dagen na ontvangst van desbetreffende facturen ingediend worden per aangetekend schrijven.
 12. Bij alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.
 13. De goederen blijven eigendom van PROMACOM b.v.b.a. tot de volledige betaling van de factuur. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven PROMACOM b.v.b.a. verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 14. Ingeval de koper aan PROMACOM b.v.b.a. toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.

SEO by DeZignCrew | Sitemap | Advertising by Groenegids